Rýchle až expresné (vždy v súlade s požiadavkou klienta) profesionálne a precízne vypracované preklad z rôznych odborov a oblastí, vrátane korektúr textov v anglickom jazyku!

Kvalifikácia a prax:

1. VŠ vzdelanie 2. stupňa (Mgr.) v odbore anglický jazyk/magisterské štúdium - Univerzita Komenského Bratislava

2. iné doplnkové jazykové vzdelanie:

  - Cambridge certifikát

  - Štátna záverečná skúška - Jazyková škola School with smile Čadca

  - maturitná skúška z anglického jazyka - Obchodná akadémia Čadca

3. dlhodobá a úspešná prekladateľská prax vrátane praxe v oblasti korektúr, spolupráca s prekladateľskou a tlmočníckou agentúrou, jazykovou školou a jazykovým inštitútom, mnohými firmami a spoločnosťami, ale aj súkromnými klientmi (FO). 

Zoznam klientov a spoluprác je uvedený nižšie v rámci tejto sekcie.

CENNÍK:   preklad z/do anglického jazyka - 8,00 EUR/1 NS

               korektúry - 3,50 EUR/1 NS

               korektúra vrátane návrhu opravy chýb - 4,00 EUR/1 NS

- bez príplatkov za expresný preklad či preklad počas víkendov a sviatkov

1 NS - normostrana = 1800 znakov vrátane medzier

KLIENTI (SPOLUPRÁCE) / REFERENCIE:

1) Preklady pre austrálske úrady + Slovákov a Čechov žijúcich v Austrálii v spolupráci s členom NAATI (National Accreditation Authority for Translators and Interpreters)

2) korektúry tvorby učiteľov AJ v rámci celej SR - pracovná pozícia: jazykový korektor pre anglický jazyk pre Centrum vedecko-technických informácií SR a Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

3) Jazyková škola Viveus Žilina

4) Prekladateľská a tlmočnícka agentúra PTK-ECHO Bratislava, Kežmarok

5) GLASTON, s. r. o. - výskumné centrum regeneratívnej medicíny, Bratislava

6) spoločnosť Nena, p. Bystrický M. - korektúra textov so zameraním na informačné technológie

7) Grand magazine + Grand residence - luxusný lifestylový magazín

8) p. Ivanová I. - interná doktorantka - Pedagogická fakulta UMB v B. Bystrici

9) p. Ing. Dáša Bebiaková - doktorand - UK Bratislava - korektúry vedeckých článkov z odboru ekonómia

10) preklad bakalárskej diplomovej práce:

Analýza neetickej reklamy, obsah: 90 strán / Návrh e-marketingovej stratégie a riadenia spoločnosti, počet strán: 120

11) preklady historických materiálov z oblasti náboženstva (súkromný klient resp. FO)

12) GALAXY Casting - reklamná a kastingová agentúra so sídlom v Bratislave s medzinárodnou pôsobnosťou

13)  MUDr. Henkrichová P. - preklad odborného článku z odboru neurológia: Optická koherentná tomografia v skleróze multiplex

14) spoločnosť Trumpeter - Public Relations

15) spoločnosť Eurostyl - p. Dobiáš P.

16) kozuby Bratislava - superstyle.sk

17) p. Tuchyňa Peter - preklad materiálu týkajúceho sa možnosti využitia hodnotených priemyselných odpadov v stavebníctve

18) p. Gažiová J. - preklad práce na tému Európska únia a Slovenská republika

19) spoločnosť JK TAX, s. r. o. účtovníctvo, dane, mzdy so sídlom v Bratislave

20) preklad odborných materiálov z oblasti veterinárnej medicíny / témy - Hrudná dutina a pohrudnica, Srdce a krvné cievy, Aorta (u psov), obsah: 90 strán

21) korektúra diplomovej práce na tému: Možnosti rozvíjania a diagnostikovania cudzojazyčných schopností v predškolskom veku, 60 strán

22) SKI Bachledova

23) Ing. Anna Ďuricová, PhD. (TU Zvolen) - práca: Čistiarenské kaly a ich niektoré vlastnosti, 100 strán

24) p. Kullová Zuzana - žurnalistka (denník Hospodárske noviny, Pravda)

25) spol. PRO FIT Media, s. r. o., Ing. R. Kanich

26) p. Zuzana Lynch - odborné texty + články z oblasti pedagogiky a didaktiky

27) p. Bagín V. - výskumné projekty

28) p. Ščevíková - lekárske správy

29) p. Petris Igor - preklady z oblasti práva - rozsudky súdov, vyjadrenia prokuratúr a pod.

30) preklad rozsiahlej publikácie - EPUB 3 program - 371 strán

31) Advokátska kancelária v Bratislave - preklady materiálov a rôznych informácií z oblasti práva

32) Mgr. art. Pavol Daniž - preklad - rôzne projekty

33) korektúra bakalárskej diplomovej práce v rozsahu 47 strán na tému:Súťažné právo a šport - vzájomné vzťahy

34) p. Samuel Lauko, režisér - sci-fi film Narria - scenár a ďalšie materiály - korektúra + preklad

35) Skeleton, a.s. Bratislava + pobočka Čadca - odborné texty z oblasti stavebníctva

36) p. Michalík M. - fotograf

37) M & M Real Park, s.r.o., Oščadnica

38) Preklady bez hraníc, Bratislava

Kompletné Zoznamy prekladov a korektúr pre všetkých klientov v anglickej i slovenskej verzii nájdete v sekcii Fotogaléria!

REFERENCIE

Referencie a názory klientov sa nachádzajú v sekcii FOTOGALÉRIA, konkrétne je to referencia vystavená prekladateľskou a tlmočníckou agentúrou PTK ECHO - preklady, tlmočenie, kurzy Bratislava, Kežmarok

Ďalšie referencie resp. vyjadrenia klientov k spolupráci uvedené v sekcii Fotogaléria sú:

- vydavateľstvo TAKTIK zastúpené p. Ing. Fuskovou A. -   spracovanie (preklad a výslovnosť) slovníka pre 1. aj 2. stupeň základnej školy

- vyjadrenie klienta (zástupca spoločnosti) - preklad kúpnej zmluvy

- reakcia spokojnej klientky - korektúra rozsiahlej diplomovej práce

- vyjadrenie k spolupráci - p. Kullová Z. (žurnalistka, Hospodárske noviny)

a mnohé ďalšie...(referencie resp. vyjadrenia klientov sú aktuálne dopĺňané o nové názory a stanoviská klientov)

V sekcii Fotogaléria nájdete okrem uvedených referencií tiež kompletné ZOZNAMY prekladov a korektúr a samostatný Zoznam KOREKTÚR - všetky Zoznamy sú uvedené v anglickej i slovenskej verzii! + zahŕňajú preklady a korektúry zo všetkých oblastí a odborov ako napr.:

- právo     - ekonómia + manažment + business     - medicína      - farmácia     - technika     - história + náboženstvo     - pedagogika     - psychológia      

- literatúra + beletria    

+ informačné materiály o jazykovej škole Viveus, agentúre Preklady bez hraníc Bratislava, ako aj o prekladateľskej a tlmočníckej agentúre PTK-ECHO a ďalšie informácie a materiály - v prípade záujmu, prosím, kliknite v menu na Fotogaléria, potom na uvedenú referenciu alebo Zoznam prípadne akýkoľvek iný súbor, pre maximálne zväčšenie je potrebné kliknúť 2 krát!  ĎAKUJEM VEĽMI PEKNE!


 

Klienti

sú všetky spoločnosti, firmy alebo iné právnické i fyzické osoby ktoré potrebujú precízny a kvalitný preklad akéhokoľvek textu/dokumentu z/do anglického jazyka na vysokej úrovni a podľa požiadavky aj rýchlo až expresne. Váš text resp. dokument môže byť z akejkoľvek oblasti - či už všeobecného zamerania alebo odborný napr. z oblasti techniky, chémie, farmácie, medicíny, ekonomiky, pedagogiky, práva, rôznej literatúry, tiež poskytujem preklady web stránok, zmlúv a iných listín ekonomického charakteru atď.. a samozrejme korektúry anglických textov. Mám skutočne bohaté skúsenosti s prekladmi zo všetkých spomínaných oblastí a odborov, či už v rámci práce pre prekladateľskú a tlmočnícku agentúru ale napr. i pre firmy zaoberajúce sa predajom techniky (technické preklady), vydavateľstvo, farmaceutickú spoločnosť, inzertný portál, lifestylový magazín, rôzne spoločnosti  ako aj súkromných klientov (preklady rôznych dokumentov, dokladov, diplomových prác a pod.).

História projektu

Prekladom a korektúram textov v anglickom jazyku sa venujem na profesionálnej úrovni od roku 2010.

Výsledkom mojej práce sú kvalitné a precízne vypracované preklady vašich textov a dokumentov z rôznych odborov a oblastí (bez obmedzení čo sa týka zamerania a náročnosti textu), a to v požadovanom termíne a na prvotriednej profesionálnej úrovni. Mojou hlavnou prioritou sú  preto klienti spokojní s úrovňou a kvalitou prekladu, prípadne korektúry, medzi ktorých sa v súčasnosti radia viaceré prekladateľské a tlmočnícke agentúry a služby, jazyková škola + jazykový inštitút, rôzne firmy, spoločnosti, FO a austrálske úrady a člen NAATI + v rámci úspešnej praxe v oblasti korektúr textov uvediem opravy tvorby učiteľov angličtiny z celej SR - pozícia: jazykový korektor pre anglický jazyk pre Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR / Centrum vedecko-technických informácií SR.