Preklady a korektúry - slovenská verzia, str. 1 - zamestnávatelia + ostatní klienti (firmy, spoloč., FO)