poďakovanie resp. reakcia spokojnej klientky - korektúra diplomovej práce (acknowledgement resp. reaction of a satisfied client - proofreading of the diploma thesis)